Sürücü Belgesi İşlemleri

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATINDA İSTENEN BELGELER
 1. Sertifikanın aslı.
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 3. Öğrenim belgesi aslı
 4. Sürücü belgesi müracaat formu
 5. Sağlık Raporu aslı  (1 yıl süresi biterse eski raporu  çıkarmadan yeni sağlık raporu eklenir)
 6. Sabıka Kaydı  aslı  (1 yıl süresi biterse eski sabıka belgesini  çıkarmadan yeni sabıka kaydı eklenir)
 7. Kan grubu belgesi veya yazılı beyanı
 8. Maliyeden veya bankadan harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre
 9. Üç (2) adet fotoğraf,
 10. Sürücü belgesi kart ücreti

NOTLAR:

*Sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın bütün nüfus müdürlüklerince müracaatlar kabul edilerek sürücü belgesine dönüştürülür.

* Sağlık raporunun kursun bulunduğu il sınırları içinde görev yapan hekimlerden alınması zorunluluğu bulunmaktadır, ilgili şahsın sağlık durumundan şüphe edilmesi halinde kişiden tekrar sağlık raporu istenebilmektedir.

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 • Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 • Kimlik belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi Değerli Kağıt bedeli, Harç bedeli, Vakıf payı bedeli
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (32,5x25mm olacak)
 • Kangrubunu belirtir belge veya yazılı sözlü beyan
 • Öğrenim belgesi, Yurt dışından alınan öğrenim belgeleri noter onaylı Türkçe tercümesi ibraz edilecek
 • Adli sicil kaydı

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
 1. Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı veya Pasaport.
 2. Biyometrik Fotoğraf. Arka fonu beyaz renkte olmalıdır. ...
 3. Gerekli Ödemeleri İspatlar Belge. ...
 4. Sürücü Olur Sağlık Raporu. ...
 5. Kan Gurubu Kartı ...
 6. Kayıp ehliyet dilekçe. ...
 7. Parmak izi belgeleri.
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
 1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi veya yazılı beyanı,
 4. İki (2) adet fotoğraf,
 5. Eski Sürücü belgesi,
 6. Kimlik değişikliği var ise MERNİS kayıtları esas alınarak güncelleme yapılır.
 7. Sürücü belgesi kart ücreti.
SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ

 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI

Sürücü belgesi alacaklar öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları zorunludur.
 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI

         Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.
 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI

Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sürücü sertifikası almış olmaları. 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup, 
20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 
21.02.2008 tarihli uygulama talimatı ile 6136 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin 2 nci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA AYNI SINIF SÜRÜCÜ BELGESİNİN BULUNMAMASI VEYA BELGELERİNİN GERİ ALINMAMIŞ OLMA ŞARTI

Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı, Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.

 
10 10 211
© 2013 Işıldar Sürücü Kursu